FAQs Complain Problems

घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :-

  • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि 
  • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि 
  • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि / १६ वर्ष नापुगेकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  • अंशबन्डा भए बण्डापत्र प्रतिलिपि 
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र 
  • वडा सचिवको किटानी सिफारिस 
  • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण 
  • स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का 
  • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि (व्यवसाय हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद